سرپرست جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب شد

توسطadmin