برگزاری دوره آموزش ویژه فرمانداران جدید در وزارت کشور